Tips & tricks
  1. Wil je een deskundige raadplegen, maar weet je niet hoe hieraan te beginnen?
    Wij zetten enkele tips op een rij.

Verklarende woordenlijst

waterkringloop
In de HYDRO DYNAMICSSM Challenge beschrijft de waterkringloop de manieren waarop mensen water vinden, vervoeren, gebruiken en afvoeren ten behoeve van een specifieke behoefte of wens.
watervoetafdruk
De hoeveelheid water die een persoon, familie of andere groep (zoals een bedrijf) per dag gebruikt.
natuurlijke water- (hydrologische) cyclus
Het natuurlijke proces van het verdampen van water, de condensering in wolken en het vervolgens terugvallen naar de grond als neerslag. Water verdwijnt nooit helemaal. Het doorloopt steeds opnieuw de natuurlijke watercyclus.
hydrologie
De tak van wetenschap die zich bezighoudt met de hydrologische cyclus in het milieu, inclusief land, de bodem en de atmosfeer.
zoet water
Water waarin heel weinig opgeloste stoffen zitten. De meeste mensen zeggen “zoet water” als ze water bedoelen dat weinig of geen zout bevat.
zout water
Water met een hoge concentratie opgelost zout. (Net zoals het klinkt!). De oceanen op onze planeet ‘aarde’ zijn gevuld met zout water, maar zout water is voor mensen niet drinkbaar tenzij de meeste zouten er uit worden gehaald door middel van waterzuivering.
brak water
Water dat als zoet noch zout water wordt beschouwd, maar als een mengsel van deze twee. Brak water is meestal te vinden in riviermondingen, waar zoet water (rivieren en beken) de oceaan in stromen.
grondwater
Water dat naar beneden stroomt of sijpelt en grond en stenen verzadigt en op deze manier bronnen en waterputten voedt.
aquifer (watervoerende laag)
Een bron van grondwater in de vorm van grond, zand of steen beneden het grondoppervlak dat is verzadigd met water. Aquifers kunnen genoeg water opleveren voor menselijk gebruik; waterputten worden naar aquifers gegraven of geboord.
oppervlaktewater
Oppervlaktewater omvat alle bovengrondse waterbronnen van de aarde, zoals beken, rivieren, meren, reservoirs en oceanen.
neerslag
Water dat afkomstig is uit de atmosfeer van de aarde als gevolg van regen, sneeuw, hagel, natte sneeuw, dauw en vorst. Neerslag kan met dakgoten en andere middelen worden verzameld voor menselijk gebruik, maar het vult ook oppervlaktewater en grondwater opnieuw aan.
afwatering
Afwatering is neerslag die uitmondt in rioleringen, meren of andere watermassa als gevolg van regen, smeltende sneeuw of irrigatie. Afhankelijk van de omstandigheden, kan afwatering stoffen bevatten die verontreiniging veroorzaken in oppervlakte -en grondwater.
droogte
Een periode van waterschaarste, veroorzaakt door natuurlijke of menselijke factoren. Natuurlijke oorzaken kunnen veranderingen zijn in het weer of klimaat; menselijke factoren kunnen onder meer het overmatig gebruik van aquifers zijn of het omleiden van rivieren voor irrigatie of overstromingsbeheersing.
irrigatie
Het gebruik van water ten behoeve van de teelt van gewassen en weilanden of om recreatiegebieden zoals golfbanen of zelfs tuinen te onderhouden.
waterkwaliteit
Waterkwaliteit beschrijft de chemische, natuurkundige en biologische eigenschappen van water, meestal met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel. Verschillende vormen van waterzuivering zijn nodig om een bepaalde kwaliteit van het water te bereiken.
drinkwater
Water dat veilig is om te drinken, of om te gebruiken om te koken of voor ander huiselijk gebruik.
waterput
Een waterput is een door de mens gegraven gat in de grond om grondwater te onttrekken. Putten worden vaak met machines geboord of gegraven om diepe watervoerende lagen (aquifers) te bereiken. Afhankelijk van de kwaliteit van het water moet water uit waterputten voor gebruik worden gezuiverd.
innamepunten oppervlaktewater
Innamepunten zijn bouwwerken of apparaten die zijn ontworpen om oppervlaktewater te verzamelen voor menselijk gebruik. Oppervlaktewater ondergaat bij voorkeur een bepaalde vorm van waterzuivering voordat het door de mens wordt gebruikt, omdat het vaak meer schadelijke verontreiniging bevat dan grondwater.
waterdistributiesysteem
Een waterdistributiesysteem is een reeks van apparaten, zoals waterpompen, -torens, en -leidingen, die water van de ene naar de andere plek verplaatsen voor menselijk gebruik.
waterpomp
Een waterpomp is een machine die ontworpen is om water te transporteren door het onder druk te zetten. Er zijn verschillende typen waterpompen en ze gebruiken verschillende mechanismen om water te verplaatsen. Ze kunnen worden aangedreven met de hand, door elektriciteit, wind of andere energiebronnen.
watertoren
Deel van een stedelijk of provinciaal drinkwater distributiesysteem dat een toren bevat met een verhoogde watertank, waarvan de hoogte de benodigde druk creëert om water door waterleidingen te distribueren naar huizen en bedrijven.
waterleidingen
Een waterleiding is een buis die water door een waterdistributiesysteem verplaatst. Waterleidingen kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen, zoals kunststof, koper, ijzer, lood, beton en zelfs gebakken klei.
verontreiniging
De aanwezigheid van ongewenste of onveilige materialen in een stof. Verontreinigd water kan schadelijke bacteriën, parasieten, chemicaliën of andere materialen bevatten die schadelijk zijn voor de mens of het milieu.
troebelheid
Troebelheid is een waarde van de hoeveelheid vaste deeltjes die in het water zijn verzameld. In water dat erg troebel is, kunnen lichtstralen die door het water schijnen, het water troebel of in extreme gevallen zelfs ondoorzichtig maken. De troebelheid van het water is een belangrijke maat voor de kwaliteit van het water.
waterzuivering
Waterzuivering is het proces van het geschikt maken van water voor een bepaald doel, zoals drinkwater, water voor industrieel gebruik of zelfs het zuiveren van afvalwater zodat het teruggebracht kan worden in meren en rivieren en zo weer terugkomt in de hydrologische cyclus. Een zekere vorm van waterzuivering is vaak ook vereist voordat grondof oppervlaktewater geschikt is voor menselijk gebruik.
chloreren
Chloreren is een vorm van waterzuivering waarbij chloor aan een bron van drinkwater wordt toegevoegd, voornamelijk om schadelijke organismen te doden.
fluoridering
Fluoridering is een vorm van waterzuivering waarbij fluoride aan een bron van drinkwater wordt toegevoegd om tandbederf te verminderen.
afvalwater
Water dat in huizen, industrieën en kantoren is gebruikt en normaal gesproken niet opnieuw kan worden gebruikt, tenzij het wordt gezuiverd.
zwart water
Zwart water is afvalwater dat verontreinigd is door afval van de mens, dier of voedsel.
grijs water
Grijs water is afvalwater van wasmachines, douches, badkuipen en gootstenen. In sommige gevallen, als het water niet te verontreinigd is, kan grijs water opnieuw worden gebruikt voor activiteiten zoals het doorspoelen van een toilet of de irrigatie van planten.
bezinksel
Materiaal, vaak zand, slib en klei, verplaatst of verzameld in water. Water met veel bezinksel bevat meestal ook een hoge troebelheid.
septisch systeem
Een methode voor waterzuivering van huishoudelijk afvalwater waarbij gebruik wordt gemaakt van een septische tank. Septische systemen zorgen ervoor dat vaste stoffen zinken of worden opgevangen in de (septische) bezinkbak. Ook vervoeren de septische systemen vloeistoffen naar een afvoerveld waar de stoffen door de bodem worden geabsorbeerd.
sanitair riool
Een riool is een systeem van ondergrondse leidingen dat afvalwater van woningen, fabrieken en bedrijven naar een waterzuiveringsstation vervoert waar het wordt gefilterd, behandeld en afgevoerd.
storm riool
Een storm riool voert afwatering zoals afvloeiend straatwater en sneeuwsmeltwater af van het land naar een lozingspunt. In een apart storm rioolsysteem zijn storm riolen volledig gescheiden van sanitaire riolen en lozen ze de afwatering in meren, rivieren, kanalen of de zee. Echter, in sommige dorpen en steden wordt het water uit storm riolen naar een waterzuiveringsinstallatie geleid om het milieu te beschermen tegen schadelijke afwatering dat mogelijk verontreinigd is door bijv. motorolie of meststoffen.
putdeksel
Een verplaatsbare plaat of deksel die toegang geeft tot het sanitaire riool voor onderhoud en inspectie. Putdeksels bevinden zich meestal in de straten en zijn gemaakt van zwaar gietijzer.
Infiltratie
Het proces waarbij water de bodem ingaat. Dit kan water van neerslag, afwatering, irrigatie of andere bronnen zijn. Infiltratie is ook een term die wordt gebruikt wanneer afwatering per ongeluk in een sanitair riool terecht komt, waardoor het riool overloopt, met als resultaat dat er verontreiniging terecht komt in het milieu.
waterzuiveringsinstallatie
Een faciliteit ter verbetering van de kwaliteit van water. De meest voorkomende soorten waterzuiveringsinstallaties zijn de installaties die worden gebruikt om het grondwater en oppervlaktewater geschikt te maken voor gebruik in huizen en bedrijven (het maken van drinkwater), en de installaties die worden gebruikt om afvalwater weer schoon terug te geven aan het milieu. Afvalwaterzuivering bestaat meestal uit een reeks stappen, de meest voorkomende stappen zijn: filtratie, beluchting en sedimentatie.
filtratie
Filtratie is het proces van het verwijderen van vaste verontreiniging uit water, meestal door het gebruik van schermen, zandfilters en actieve houtskool.
beluchting
Beluchting is het proces waarbij zuurstof aan afvalwater wordt toegevoegd om het terug te brengen naar een meer natuurlijke staat.
sedimentatie
Sedimentatie is het proces waarbij zwaartekracht of chemicaliën worden gebruikt om grote vaste verontreinigingen te laten bezinken en zo de troebelheid te verminderen.
rioolslib
Een dik mengsel van vaste en vloeibare stoffen dat een bijproduct is van een waterzuiveringsinstallatie of een septisch systeem. Rioolslib is de vaste materie die zich heeft gescheiden van het afvalwater. Het kan verontreiniging bevatten en wordt meestal verwijderd door verbranding of door het te verspreiden over het land of te begraven op stortplaatsen.
ontzilting
Ontzilting is het verwijderen van zouten uit zout water om zoet water te maken. Deze methode is een steeds populairdere manier om mensen, die over een toevoer van zeewater beschikken, te voorzien van zoet water, maar het kan duur zijn en de huidige methoden zijn heel arbeidsintensief.
omgekeerde osmose
Een vorm van ontzilting die met behulp van een vlies zouten uit zout water verwijdert. Met omgekeerde osmose wordt zout water door een fijn vlies geduwd dat opgeloste zouten opvangt en het zoutafval (of zoutoplossing) wordt dan verwijderd en afgevoerd.
 
Tips & tricks